Privacybeleid

PERSOONSGEGEVENSBESCHERMING 

1. WIE VERWERKT UW GEGEVENS?

De Vennootschap Simply You Box van Quitoque France SAS met een maatschappelijk kapitaal van € 58.854,10 - waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 131, avenue de Choisy - 75013 Parijs, ingeschreven in het Handels- en Vennootschapsregister van Parijs (RCS) onder het nummer 752 906 388 ("Simply You Box"), werkend in België onder het bedrijf Quitoque Belgium NV, BE0763782156, te 367 Louizalaan, 1050 Brussel,  biedt een waaier aan informatie, advies, beheer van de gebruikersgemeenschap, bestel- en leveringsdiensten voor receptenmanden in België, toegankelijk op het adres <simplyyoubox.be> (de "Diensten").

Bij het gebruik van de Diensten is Simply You Box verplicht om persoonlijke gegevens over bezoekers, klanten en prospects van de Diensten te verwerken (de "Persoonsgegevens"). Als zodanig is Simply You Box verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met de Diensten.

Het doel van dit privacybeleid (het "Beleid") is om bezoekers, klanten en prospects van de Diensten te informeren over het gebruik dat Simply You Box maakt van de hen betreffende persoonsgegevens, in overeenstemming met de wetten, de Algemene Verordening betreffende de bescherming van persoonsgegevens 2016/679 (de "DDR"), evenals Richtlijn 2002/58 "e-Privacy", gewijzigd door Richtlijn 2009/136 ("e-Privacy") (samen de "Toepasselijke Verordening").

2. VOOR WELKE DOELEINDEN VERZAMELEN EN VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS?

Simply You Box verzamelt en verwerkt uw gegevens voor de hieronder beschreven doeleinden:

2.1 Op basis van contractuele noodzaak worden uw gegevens gebruikt voor het beheer van de bestellingen, onze klantenrelaties en om ons in staat te stellen de gebruikerservaring te optimaliseren of om te reageren op verzoeken en eventuele klachten van onze klanten, in het bijzonder voor de volgende verwerking:

Het aanmaken van een account;

Het beheer van de verzending van nieuwsbrieven en commerciële aanvragen via elektronische weg;

Het beheer van de serviceopdrachten, de opvolging ervan en de facturatie;

Het verzamelen van uw opmerkingen en meningen;

Het beheer van de communicatie en de opvolging van onze uitwisselingen in het bijzonder in het kader van eventuele geschillen (in het bijzonder via de klantendienst die toegankelijk is via bijvoorbeeld de telefoon, via instant messaging van het type chat). Deze uitwisselingen kunnen worden geregistreerd met het oog op de verbetering van de dienstverlening);

Het beheer van uw verzoeken met betrekking tot de uitoefening van uw recht van toegang, rectificatie en verzet, waarvan u profiteert in toepassing van het reglement inzake persoonsgegevens.

2.2 Op basis van het feit dat Simply You Box zijn wettelijke en reglementaire verplichtingen nakomt, kunnen uw gegevens met name voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

Het beheer van het risico van frauduleus gebruik van uw gegevens of van de diensten waartoe u toegang heeft via Simply You Box. Afhankelijk van de resultaten van de uitgevoerde controles kan Simply You Box alle maatregelen nemen die het nuttig acht voor de veiligheid van uw gegevens en onze informatiesystemen die worden gebruikt voor het gebruik van Simply You Box en voor de verdediging van zijn belangen. Indien nodig kunnen deze maatregelen leiden tot het opschorten van uw toegang tot Simply You Box en tot uw online account;

Het beheer van productterugroepingen die door leveranciers worden geïnitieerd of het verzenden van diverse informatie of documenten die daarop betrekking hebben;

Het opstellen van analyses of statistieken om te reageren op onderzoeken of verzoeken van organen van algemeen belang, of van overheden, of van administratieve of gerechtelijke autoriteiten (bijvoorbeeld in het geval van voedselrisico's);

Het beheer van eventuele geschillen, in het bijzonder met betrekking tot de terugvordering van bedragen die u mogelijk aan ons verschuldigd bent, en het beheer van betalingsincidenten;

Naleving van onze wettelijke of reglementaire verplichtingen (bv. het beantwoorden van verzoeken van de fiscus).

2.3 Uw gegevens kunnen ook worden gebruikt, op basis van het legitieme belang van Simply You Box om zijn diensten te promoten en te verbeteren, om operaties uit te voeren met betrekking tot commerciële prospectie, of studies gericht op het verbeteren van de kennis van klanten en de diensten die Simply You Box aan zijn klanten kan aanbieden. Uw gegevens kunnen dus worden gebruikt, met inachtneming van uw rechten die worden gewaarborgd door de toepasselijke regelgeving:

Om u al dan niet gepersonaliseerde reclameboodschappen te sturen of om advertenties weer te geven, per post of elektronisch, met inbegrip van mobiele meldingen, volgens uw belangencentra of uw voorkeuren;

Om uw gebruik van de Diensten te analyseren (inclusief uw online browsen en uw reacties op e-mails), zodat we u beter kunnen leren kennen, de interesse in de aangeboden Diensten en de berichten die we u sturen kunnen beoordelen en u aanbiedingen, inhoud en diensten kunnen bieden die zijn afgestemd op uw profiel.

In het geval van verwerking van persoonsgegevens op basis van uw toestemming kan uw toestemming te allen tijde zonder terugwerkende kracht worden ingetrokken.

2.4 Uw gegevens kunnen worden gebruikt voor het uitvoeren van technische handelingen in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doeleinden. Dit omvat, onder voorbehoud van uw rechten onder het Toepasselijk Reglement:

Technische verrichtingen in verband met de rectificatie van het adres ;

De toewijzing van een numerieke identificatiecode gekoppeld aan uw gegevens, zodat we met u kunnen communiceren via verschillende digitale communicatiemedia (websites en mobiele toepassingen, sociale netwerken), onder andere om u gerichte reclame te sturen;

Technische, organisatorische of cybersecurity operaties met betrekking tot het opsporen van anomalieën en het beveiligen van uw gegevens en onze informatiesystemen van waaruit uw gegevens worden verwerkt.

3. WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE?

De gegevens die door Quitoque worden verwerkt, zijn afkomstig van :

Vanaf uw inschrijving: gegevens op het inschrijvingsformulier zoals uw naam, voornaam, geboortedatum, contactgegevens;

Van uw gebruik van Simply You Box Services: gegevens waarmee u kunt worden geïdentificeerd en geauthenticeerd (verbindingslogs, IP-adres), gegevens met betrekking tot aankopen, plaatsen en tijden van bestelling en aankoop, uw surfpad op de site, data en tijden van raadpleging van de site, locatiegegevens;

Mobiele sites en applicaties die door derden worden gepubliceerd: informatie met betrekking tot het surfen of adverteren gericht aan u;

Sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn, Twitter: de kans bestaat dat er gegevens worden uitgewisseld tussen Simply You Box en sociale netwerken, bijvoorbeeld wanneer u de Site raadpleegt door verbinding te maken met uw Facebook-account op uw computer. Als u dergelijke uitwisselingen niet wilt, raden wij u aan de verbinding met sociale netwerken te verbreken voordat u de Site of de Simply You Box Application raadpleegt.

Wanneer we onze partners vragen om onze Diensten te promoten, mogen ze uw Persoonlijke Gegevens alleen met ons delen als u daarvoor toestemming hebt gegeven.

4. WIE ZAL WAARSCHIJNLIJK TOEGANG HEBBEN TOT UW GEGEVENS?

Om de hierboven beschreven doeleinden te bereiken en binnen de grenzen die nodig zijn voor het nastreven van deze doeleinden, kunnen uw gegevens worden doorgegeven aan alle of een deel van de volgende ontvangers:

Personen die geautoriseerd zijn binnen Simply You Box ;

Betalingsdienstaanbieders;

Simpelweg You Box's dienstverleners en onderaannemers;

Adverteerders of partnermerken, maar in dit geval sturen wij hen geen direct identificeerbare informatie;

De administratieve of gerechtelijke autoriteiten indien nodig in het kader van onze wettelijke verplichtingen of om ons in staat te stellen de verdediging van onze rechten en belangen te waarborgen.

5. HOE LANG BEWAREN WE UW GEGEVENS?

De over u verzamelde gegevens worden bewaard gedurende de tijd die nodig is voor het vervullen van de bovenstaande doeleinden, vermeerderd met de periode van de wettelijke verjaringstermijn.

Zo worden bijvoorbeeld uw account(registratie)gegevens bewaard voor de duur van uw lidmaatschap. Ze kunnen dan gedurende 3 jaar na het laatste contact met u worden bewaard, met name om ons in staat te stellen u commerciële verzoeken te sturen.

Uw persoonlijke gegevens kunnen voor langere tijd worden bewaard in overeenstemming met specifieke wettelijke verplichtingen of de toepasselijke wettelijke verjaringstermijn. Zo kunnen bijvoorbeeld gegevens worden bewaard voor :

6 jaar voor belastingdocumenten;

10 jaar voor boekhoudkundige documenten;

Voor de duur van de rechtszaak en totdat alle beroepsmogelijkheden zijn uitgeput.

6. HOE ZIJN UW GEGEVENS BEVEILIGD?

In overeenstemming met de toepasselijke regelgeving houdt Simply You Box rekening met de aard van de Persoonsgegevens en de risico's van de verwerking om de juiste technische, fysieke en organisatorische maatregelen te treffen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de Persoonsgegevens te waarborgen en te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

Simply You Box kiest onderaannemers of dienstverleners die garanties bieden op het gebied van kwaliteit, veiligheid, betrouwbaarheid en middelen om de uitvoering van technische en organisatorische maatregelen, waaronder die met betrekking tot de veiligheid van de verwerking, te waarborgen. De onderaannemers en dienstverleners verbinden zich ertoe om een vertrouwelijkheidsniveau te respecteren dat minstens identiek is aan dat van Simply You Box .

Om ervoor te zorgen dat deze maatregelen effectief voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonlijke informatie, nodigen wij u uit om kennis te nemen van de beveiligingsfuncties die beschikbaar zijn via uw browser. Het wordt aanbevolen dat u een beveiligde browser gebruikt om uw persoonlijke gegevens naar de Sites te sturen.

De meeste browsers kunnen u waarschuwen als u van beveiligde naar onveilige communicatie gaat, als u site-identificatie-informatie ontvangt die niet geldig is voor de site waarmee u communiceert, of als u informatie verstuurt via een onbeveiligde verbinding. Simply You Box raadt u aan deze browserfuncties in te schakelen om ervoor te zorgen dat uw communicatie veilig is. U kunt ook de URL van de site die u bezoekt controleren (beveiligde URL's beginnen met https:// in plaats van alleen http://), evenals het veiligheidssymbool van uw browser (een rood of groen hangslot in Google Chrome, bijvoorbeeld) om te zien wanneer u communiceert met een beveiligde server. U kunt ook de gegevens van het veiligheidscertificaat van de site waarmee u verbonden bent bekijken. Simply You Box moedigt u aan om deze functie te gebruiken om de geldigheid te controleren van elke site waarmee u verbinding maakt met het gebruik van beveiligde communicatie.

7. WORDEN UW GEGEVENS BUITEN DE EUROPESE UNIE OVERGEDRAGEN?

De verschillende categorieën verzamelde en verwerkte gegevens zullen waarschijnlijk worden doorgegeven aan dienstverlenende bedrijven in landen buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in het kader van IT-diensten of de exploitatie van gegevens in verband met sociale netwerken.

In dit geval zorgt Simply You Box ervoor dat er maatregelen worden genomen om elke overdracht buiten de Europese Unie naar landen die door de Europese Commissie niet worden erkend als voldoende garanties voor toereikendheid, te beveiligen, bijvoorbeeld via het mechanisme van het privacyschild of de ondertekening van standaardcontracten die door de Europese Commissie zijn opgesteld.

8. WAT ZIJN UW RECHTEN?

In overeenstemming met de regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens profiteert u op elk moment en zonder kosten van het recht op toegang, rectificatie en verwijdering van uw persoonsgegevens, met inachtneming van de rechten en vrijheden van derden en de verplichtingen die op Simply You Box rusten. Hierbij wordt gespecificeerd dat, met betrekking tot het recht van toegang, Simply You Box de betaling kan vragen van een redelijke vergoeding op basis van de administratieve kosten voor elke extra kopie van de gegevens naast de gegevens die aan u zullen worden meegedeeld. U heeft ook het recht om richtlijnen te geven over het lot van uw gegevens na uw overlijden.

U hebt ook het recht om in bepaalde gevallen de beperking van de verwerking en het recht op de overdraagbaarheid van de door u verstrekte Persoonsgegevens te verkrijgen. Bovendien kunt u verzoeken om uw recht van verzet uit te oefenen, om redenen die verband houden met uw specifieke situatie, tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens, wanneer de verwerking gebaseerd is op het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking, met inbegrip van het opstellen van profielen. In geval van uitoefening van een dergelijk recht van verzet zal Simply You Box de verwerking staken, behalve wanneer er legitieme en dwingende redenen zijn voor de verwerking die prevaleren boven de belangen en rechten en vrijheden van de betrokkene of voor de vestiging, de uitoefening of de verdediging van een recht in een gerechtelijke procedure. U kunt ook te allen tijde bezwaar maken tegen elke verwerking met betrekking tot het werven van klanten (met inbegrip van profilering in verband met dergelijke werven), of uw toestemming intrekken wanneer dit de wettelijke basis voor de verwerking vormt (de intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór de intrekking van de toestemming is uitgevoerd).

Om uw rechten uit te oefenen, schrijft u eenvoudigweg naar Simply You Box op een van de volgende adressen:

hello@simplyyoubox.be

OF

Quitoque Belgium NV, 367 Louizalaan, 1050 Brussel

door ons uw voor- en achternaam en uw e-mailadres te geven.

Wij willen u ook informeren over het bestaan van de door Opposetel beheerde telefonische oppositielijst "Bloctel", waarop u zich hier gratis kunt inschrijven: https://conso.bloctel.fr/.

9. COOKIES

Om gebruikers van de Site in staat te stellen te profiteren van de Services die door Simply You Box worden aangeboden, maakt de Site gebruik van cookies.

Tenzij u besluit om cookies uit te schakelen, accepteert u dat de Site ze mag gebruiken. U kunt deze cookies te allen tijde gratis deactiveren met behulp van de deactiveringsopties die u worden aangeboden en hieronder worden opgeroepen, in de wetenschap dat dit de toegang tot alle of een deel van de door de Site aangeboden Services kan beperken of verhinderen.

9.1 WAT IS EEN KOEKJE EN WAT IS HET NUT ERVAN?

Bij het raadplegen van de Site kan informatie met betrekking tot de navigatie van uw apparaat (computer, tablet, smartphone, enz.) worden opgenomen in tekstbestanden die "Cookies" worden genoemd en die op uw browser zijn geïnstalleerd. Cookies worden gebruikt om uw browser te herkennen tijdens de geldigheidsduur van de betreffende cookie.

Alleen de afzender van de cookie in kwestie kan de informatie in de cookie lezen of wijzigen.

9.2 WAT ZIJN DE DOELEINDEN VAN DE COOKIES DIE DOOR QUITOQUE WORDEN GEBRUIKT?

Browsing cookies maken het mogelijk om de prestaties van Simply You Box's Services te verbeteren. Voor deze cookies is over het algemeen geen toestemming van klanten en prospects nodig om op hun terminal te worden geplaatst. Deze cookies staan toe dat :

Om de weergavevoorkeuren van uw browser te onthouden (gebruikte taal, weergaveparameters, gebruikt besturingssysteem, enz.) en om de presentatie van de Site aan te passen, afhankelijk van de hardware en de weergave- of leessoftware op uw terminal en die gebruikt worden voor het browsen ;

Om informatie te onthouden die bijvoorbeeld betrekking heeft op een door u ingevuld formulier of een dienst (registratie, toegang tot uw account) of informatie die u heeft gekozen (geabonneerde diensten, inhoud van uw winkelmandje);

Om u toegang te geven tot gereserveerde en persoonlijke delen van de Site of onze Services, zoals uw persoonlijke account, dankzij identificatoren of persoonlijke gegevens die eerder aan u zijn meegedeeld, zodat u, indien nodig, toegang hebt tot gepersonaliseerde inhoud.

Statistische cookies stellen ons in staat om de diensten aan te passen aan de behoeften van de gebruikers, door het aantal bezoeken, de bekeken pagina's, de activiteit van de gebruiker en de frequentie van de terugkeer te meten. Hierdoor kan Simply You Box analyse- en frequentiestatistieken opstellen van waaruit de inhoud van de diensten wordt verbeterd. De resultaten van deze analyses worden anoniem en uitsluitend voor statistische doeleinden verwerkt.

Reclamecookies stellen ons in staat om te bepalen welke advertenties moeten worden weergegeven op basis van het recente surfgedrag van de gebruikers op de Site om het aantal weergegeven advertenties te beperken en om de effectiviteit van een reclamecampagne te helpen meten.

Reclame-inhoud kan cookies bevatten die zijn uitgegeven door derden: de adverteerder aan de oorsprong van de betreffende reclame-inhoud, een bedrijf dat een derde partij is voor de adverteerder (communicatieadviesbureau, bedrijf voor publieksmeting, aanbieder van gerichte reclamediensten, etc.) of een advertentienetwerk, dat een Cookie heeft gekoppeld aan de reclame-inhoud van een adverteerder.

Simply You Box is niet verantwoordelijk voor de doeleinden, het gebruik of het behoud van Cookies door deze bedrijven, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksvoorwaarden.

9.3 COOKIES INGEBOUWD IN APPLICATIES VAN DERDEN

Wij kunnen op onze Site computerapplicaties van derden opnemen, die u in staat stellen om inhoud op onze Site met anderen te delen of om uw standpunten of meningen over inhoud op onze Site aan dergelijke andere personen te communiceren. Dit is met name het geval voor de "Share" en "Like" knoppen van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, etc.

Het sociale netwerk zal u waarschijnlijk identificeren via deze knop, zelfs als u deze niet heeft gebruikt tijdens uw consultatie van onze Site. Met dit type applicatieknop kan het betreffende sociale netwerk uw navigatie op onze Site volgen, simpelweg omdat uw sociale netwerkaccount is geactiveerd op uw browser (open sessie) tijdens uw navigatie op onze Site.

Wij hebben geen controle over het proces dat wordt gebruikt door sociale netwerken om informatie te verzamelen met betrekking tot uw bezoek aan onze Site en de persoonlijke gegevens die zij in hun bezit hebben. Wij raden u aan de gebruiksvoorwaarden van uw gegevens op deze sociale netwerken te raadplegen om te weten te komen wat de gebruiksdoeleinden zijn, met inbegrip van reclame, de navigatie-informatie die zij via deze applicatieknoppen kunnen verzamelen. U moet ervoor zorgen dat de gebruiksvoorwaarden van deze sociale netwerken u in staat stellen om het gebruik van uw gegevens door deze sociale netwerken te controleren en te beperken, met name door het opzetten van uw gebruikersaccounts bij deze sociale netwerken.

9.4 UW BEHEER EN GEBRUIK VAN COOKIES

U kunt het gebruik van cookies te allen tijde beheren en aanpassen volgens de hieronder genoemde mogelijkheden.

De instellingen die u maakt kunnen uw surfgedrag op het internet en uw voorwaarden voor toegang en gebruik van bepaalde diensten op onze Site die het gebruik van cookies vereisen, wijzigen.

Zo kunt u uw cookies beheren:

Vanuit uw browsersoftware (1); of

Interprofessionele platforms (2); of

Wanneer het aan u wordt voorgesteld via een link in de onderstaande lijst.

1) Beheer van uw cookies vanuit uw navigatiesoftware: U kunt uw navigatiesoftware zo configureren dat cookies in uw apparaat worden opgeslagen of dat ze worden geweigerd, hetzij systematisch, hetzij op basis van hun afzender.

2) Online beheer van uw cookies van interprofessionele platforms: bijvoorbeeld het platform "Youronlinechoices", dat wordt aangeboden door digitale reclameprofessionals die zijn gegroepeerd binnen de Europese vereniging EDAA (European Digital Advertising Alliance) en in Frankrijk wordt beheerd door het Interactive Advertising Bureau France, of een ander platform dat dit soort diensten aanbiedt.

Zo kunt u nagaan welke bedrijven geregistreerd zijn bij dit platform of bij andere platformen die deze dienst aanbieden, en welke u de mogelijkheid bieden om de Cookies die zij gebruiken om de advertenties die waarschijnlijk op uw browser worden weergegeven, aan te passen aan de informatie die zij verzamelen, te weigeren of te aanvaarden.

Dit Europese platform, "youronlinechoices.com", wordt gedeeld door honderden internetreclameprofessionals en biedt een gecentraliseerde interface waarmee u uw weigering of aanvaarding van cookies kunt uiten zoals hierboven gespecificeerd.

Deze procedure verhindert niet dat de advertenties op de sites worden weergegeven. Het zal alleen technologieën blokkeren die het mogelijk maken om advertenties op maat te maken voor uw interesses.

10. WIJZIGINGEN IN HET PRIVACYBELEID

Simply You Box kan het beleid op elk moment wijzigen en nodigt u daarom uit om het regelmatig te raadplegen over de diensten die u raadpleegt of gebruikt. In het geval van een substantiële wijziging van het beleid met betrekking tot uw rechten, zal Simply You Box u zo snel mogelijk op de hoogte brengen.