Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen op de website simplyyoubox.be (hierna de "Site").

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna "AV" genoemd) worden gesloten tussen Quitoque Belgium NV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te 367 Louizalaan, 1050 Brussel (BE0763782156) (hierna "Quitoque" of "Simply You Box") en elke persoon, persoon of bedrijf, die het Platform bezoekt of een aankoop doet via het Platform (hierna "Klant"). Quitoque en de Klant worden samen de "Partijen" genoemd.

De AV hebben in alle gevallen voorrang op elk ander uitgegeven document dat slechts een indicatieve waarde heeft (zoals rechtstreeks verstrekte informatie of reclame op de producten, beschrijving en informatie van onze folders, catalogi, prijzen, reproductie ...).

De toepasselijke GCS zijn die welke van kracht zijn op de dag van de door Opdrachtgever geplaatste order. Simply You Box behoudt zich het recht voor om de GCS zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, wat van toepassing zal zijn op verkopen die na de wijziging plaatsvinden.

De GCS maken integraal deel uit van ons aanbod en worden daarom onder de aandacht van elke klant gebracht alvorens een bestelling te plaatsen. Het plaatsen van een bestelling impliceert de expliciete en manuele aanvaarding zonder enig voorbehoud en de volledige aansluiting van de Opdrachtgever bij de AV voor een bestelling te plaatsen. Elke tegengestelde voorwaarde die door de klant wordt betwist, zal onafdwingbaar zijn tegen Simply You Box, bij gebrek aan uitdrukkelijke aanvaarding van onze kant, en dit ongeacht het moment waarop het onder onze aandacht is gebracht. Er is geen handgeschreven of elektronische handtekening nodig om de Klant te binden, het feit dat de Klant op de knop "valideren en betalen" klikt, houdt automatisch in dat de Klant de Algemene Verkoopvoorwaarden aanvaardt.

1. Producten en beschikbaarheid

De producten in ons aanbod voldoen aan de voorschriften en normen die gelden in België en/of de Europese Unie op de datum van levering. Elk product gaat vergezeld van een beschrijving die de Klant toelaat de samenstelling van zijn mandje en de essentiële kenmerken van het mandje te kennen.

Het gewicht van de door Simply You Box verzonden groenten en fruit kan binnen een bereik van +/- 5% variëren ten opzichte van de op het receptblad aangegeven hoeveelheden, zonder dat een dergelijke variatie kan leiden tot een wijziging in de prijs van de bestelling.

Op dezelfde manier zal het gewicht van de producten bij versnijding waarschijnlijk variëren naar gelang van de versnijding binnen een bereik van +/- 5% ten opzichte van het gewicht dat op de productbeschrijving is aangegeven, zonder dat een dergelijke variatie kan leiden tot een wijziging in de prijs van de bestelling.

Simply You Box behoudt zich het recht voor om zijn aanbod op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Bijgevolg zijn de producten van ons aanbod beschikbaar zolang ze op de Site staan en binnen de grenzen van de voorraad. In geval van onbeschikbaarheid van het product nadat de bestelling is geplaatst, wordt de Klant per e-mail op de hoogte gebracht en wordt geen enkele betaling gedebiteerd; als de betaling al is gedebiteerd, kan hij, naar zijn keuze, ofwel profiteren van een creditnota van een gelijkwaardig bedrag om te gebruiken voor een toekomstige bestelling van Simply You Box, ofwel worden terugbetaald.

Het is mogelijk dat bepaalde door de klant bestelde producten niet meer beschikbaar zijn op de dag van levering als gevolg van klimatologische omstandigheden of het niet beschikbaar zijn van producten van leveranciers om een andere reden. In dit geval informeert Simply You Box de klant zo snel mogelijk via e-mail, sms of telefoon en stelt een vervangende oplossing voor of een volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de bestelling.

Simply You Box zal zijn uiterste best doen om de Klant ten minste tien (10) kalenderdagen van tevoren te waarschuwen voor wijzigingen in het bezorgschema als gevolg van het feit dat de in het schema geplande bezorgdag op een feestdag zou vallen.

De maaltijdboxen van Simply You Box worden door een externe dienstverlener geproduceerd volgens strikte specificaties, met inachtneming van de geldende hygiënevoorschriften en in overeenstemming met de Belgische levensmiddelenwetgeving. Simply You Box verbindt zich ertoe haar externe partners regelmatig te controleren en blijft verantwoordelijk voor de geproduceerde maaltijdmanden ten aanzien van onze klanten.

2. Klantenservice

Als u vragen heeft over onze producten of onze website, staat onze klantenservice tot uw beschikking:

367 Louizalaan, 1050 Brussel

hello@simplyyoubox.be

0800 26 606

3. Toegankelijkheid van de diensten

De Site is 24 uur per dag en 7 dagen per week toegankelijk, behalve voor onderbrekingen, al dan niet gepland door Simply You Box, in het bijzonder voor de behoeften van het onderhoud, een onderbreking van de activiteit of in geval van overmacht. Simply You Box kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, van welke aard dan ook, als gevolg van de onbeschikbaarheid van de Site.

Het ter beschikking stellen van de rekening van de klant geeft hem geen enkel recht en schept geen enkele verplichting voor Simply You Box.

De overdracht van informatie via het internet is mogelijk niet volledig veilig. Hoewel Simply You Box alle wettelijke maatregelen neemt om al uw informatie op onze website te beschermen, kan Simply You Box niet garanderen dat de overdracht van gegevens naar onze website beschermd is. Deze overdracht vindt plaats op risico van de klant.

4. Bestellingen

De contractuele informatie, voorgesteld aan de Klant in het Frans en in het Nederlands, zal worden bevestigd wanneer de Klant zijn eerste bestelling valideert, evenals de keuze van de producten, de dagen, de leveringsvoorwaarden en de contactgegevens die door de Klant zijn aangegeven.

De Klant is volledig verantwoordelijk voor de informatie die tijdens het bestelproces wordt ingevoerd. Bij gebrek aan volledige informatie kan de bestelling niet worden gevalideerd.

Bijgevolg kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat Simply You Box niet in staat is om de bestelling te leveren of uit te voeren als gevolg van fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen met betrekking tot deze informatie.

De Klant, die één of meerdere producten wenst te bestellen, is verplicht:

- Log in door zich te identificeren bij het plaatsen van een bestelling, of maak een persoonlijke klantaccount aan (de "Klantenaccount").

Hiervoor moet hij het inschrijvingsformulier invullen waarop hij alle gevraagde contactgegevens vermeldt en in het bijzonder de gewenste leveringsplaats (die zo nauwkeurig mogelijk moet zijn en in het bijzonder het nummer van het gebouw, het verdiepingsnummer, de locatie van het appartement verplicht moet vermelden, met dien verstande dat Simply You Box overal in België levert) en eventuele beperkingen van de toegankelijkheid van de leveringsplaats moet specificeren (digicode, naam van de intercom indien deze niet overeenkomt met die van de klant, etc.).

Er kan slechts één klantenrekening per huishouden zijn, die overeenkomt met hetzelfde e-mailadres.

De Klant is ook verplicht een wachtwoord te kiezen dat vertrouwelijk moet blijven en niet aan een derde partij mag worden onthuld. De Klant moet ervoor zorgen dat hij niet hetzelfde wachtwoord gebruikt als het wachtwoord dat aan zijn klantenaccount is gekoppeld in andere applicaties. De Klant blijft verantwoordelijk voor het gebruik van zijn account en wachtwoord. Hij is verantwoordelijk voor het beperken van de toegang tot zijn computer, tablet, smartphone of verbonden instrument en voor alle activiteiten die worden uitgevoerd vanaf zijn Klantenrekening of met zijn identificatoren.

Om veiligheidsredenen heeft Simply You Box geen toegang tot de door de klanten gekozen wachtwoorden, die gecodeerd zijn. Simply You Box kan ze dus niet rechtstreeks met de klanten communiceren. De identifiers kunnen alleen worden gewijzigd op initiatief van een klant of op uitnodiging van Simply You Box. Als de Klant zijn wachtwoord is kwijtgeraakt of wenst te wijzigen, moet hij op de link "wachtwoord vergeten" klikken om een nieuw wachtwoord te genereren. Als de klant ontdekt of reden heeft om aan te nemen dat zijn wachtwoord bij iemand anders bekend is, of dat het wordt gebruikt of waarschijnlijk op een ongeoorloofde manier zal worden gebruikt, moet hij Simply You Box hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen.

De toegang van de Klant tot zijn Klantenrekening is afhankelijk van zijn uitdrukkelijke aanvaarding en naleving van de Algemene Verkoopvoorwaarden.

Simply You Box heeft geen bevoegdheid om de waarheidsgetrouwheid te controleren van de informatie die door de Cliënten wordt doorgegeven voor het aanmaken van de Cliëntent Account. Bijgevolg kan Simply You Box niet aansprakelijk worden gesteld voor valse verklaringen of identiteitsdiefstal door de klanten. De klanten verbinden zich ertoe om Simply You Box te voorzien van nauwkeurige informatie die wordt bijgewerkt volgens hun wijzigingen in de loop van de tijd.

- Vul het online winkelwagentje door de gekozen producten of diensten te selecteren;

- Valideer de bestelling na controle, met name de plaats van levering en de gekozen datum en tijd van levering;

- Voer de betaling uit onder de gestelde voorwaarden;

- Bevestig de bestelling en de betaling.

Voorafgaand aan het sluiten van het contract informeert Simply You Box de klant in het bijzonder over :

Informatie over de essentiële kenmerken van het door de klant bestelde product,

De prijs van het product,

De datum van beschikbaarheid of levering van het product,

Informatie met betrekking tot Simply You Box, inclusief post- en telefoongegevens,

De informatie dat de Klant niet geniet van het herroepingsrecht op de producten vermeld in artikel 9 hieronder,

De overname van uw verantwoordelijkheid voor de kosten van het retourneren van niet-bederfelijke producten in het geval dat u gebruik maakt van uw herroepingsrecht,

Informatie over after-sales service en commerciële garanties,

De identificatie van het ordernummer,

Het totale bedrag van de bestelling (prijs inclusief BTW, verzendkosten of vermelding van de afwezigheid van verzendkosten). Er wordt gespecificeerd dat de prijzen onderhevig zijn aan de Belgische BTW, 6% volgens de productcategorieën. Elke wijziging van het wettelijke tarief van deze BTW zal worden weerspiegeld in de prijs, inclusief BTW, van de producten die op de website van Simply You Box worden gepresenteerd, op de datum van de inwerkingtreding van de wijziging.

In overeenstemming met de wet wordt deze order pas geacht te zijn afgesloten wanneer wij een orderbevestiging - ARC (orderbevestiging) per e-mail sturen. Deze e-mail zal de bovengenoemde informatie bevatten. Simply You Box behoudt zich het recht voor om geen enkele bestelbon te bevestigen van een klant waarmee een geschil bestaat of zou ontstaan of die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld.

Bestellingen die op de site worden geplaatst zijn bedoeld voor persoonlijk gebruik. De Klant zal zich in het bijzonder onthouden van het doorverkopen van de producten aan een derde partij.

5. Abonnement

 Er is vandaag geen abonnementssysteem bij simplyyoubox.be.

6. Prijzen

De prijzen van de producten zijn de geldende, d.w.z. op ons Platform gepubliceerde prijzen. Simply You Box behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen. De Klant zal binnen een redelijke termijn op de hoogte worden gebracht van elke wijziging van de prijs van het product ten opzichte van de prijs die de vorige week is betaald. De producten worden gefactureerd op basis van de prijslijst die van kracht is op het moment van de bestelling.

De prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief alle belastingen, exclusief deelname aan de transport- en leveringskosten.

7. Betaling 

Bij het plaatsen van de bestelling is de prijs contant betaalbaar op de dag van de validatie van de bestelling door de Klant.

De betaling gebeurt met een kredietkaart (Carte Bleue, Visa of Mastercard) via de beveiligde server van onze betalingsdienstaanbieder Adyen. De betaling gebeurt dus rechtstreeks tussen de Klant en Adyen, de informatie die de Klant vanaf zijn computer doorstuurt, circuleert niet in duidelijke tekst op het net en is niet toegankelijk voor Simply You Box.

MAESTRO-kaarten en bepaalde virtuele kaarten die geen terugkerende betalingen aanvaarden, worden niet aanvaard als betaalmiddel.

De betalingsgegevens worden door Adyen bewaard, wat betekent dat de Klant deze informatie niet bij elke nieuwe bestelling hoeft te communiceren. De betaling wordt automatisch gedebiteerd op de kaart die de klant bij het plaatsen van de bestelling heeft aangegeven.

Bij weigering door de betalingsdienstaanbieder van Adyen wordt de bestelling niet gevalideerd. In het geval van een niet-gevalideerde betaling moet de klant contact opnemen met de klantendienst van Simply You Box.

8. Niet-betaling

In geval van niet-betaling wordt de bestelling geannuleerd totdat de bankgegevens van de klant zijn bijgewerkt.

9. Herroepingsrecht

Overeenkomstig de wet kan het herroepingsrecht door de Klant niet worden uitgeoefend wegens de aard van de verkochte producten, zoals maaltijdboxen, fruitmanden en andere bederfelijke Marktproducten. De Klant beschikt niet over een herroepingsrecht voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen, noch voor de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden teruggezonden en die door de Klant na levering zijn ontzegeld.

Niettemin, wanneer Quitoque bij uitzondering andere producten aan haar klanten levert (bijvoorbeeld andere producten van de Markt), staat het herroepingsrecht alleen open voor deze producten, behalve voor de levering van goederen die snel kunnen bederven of verouderen, alsmede voor de levering van verzegelde goederen die niet kunnen worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en die door de klant zijn ontzegeld na levering.

Indien het herroepingsrecht bestaat, verstrijkt de herroepingstermijn veertien (14) dagen na de dag waarop de Klant, of een door de Klant aangewezen derde partij die niet de vervoerder is, het betrokken niet-bederfelijke product fysiek in bezit neemt. Voor terugzending van de goederen heeft de Klant een termijn van 14 dagen die ingaat de dag nadat de Klant zijn beslissing tot herroeping aan Quitoque heeft medegedeeld.   

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Quitoque vóór het verstrijken van de herroepingstermijn door middel van een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte brengen van zijn beslissing om de huidige overeenkomst te herroepen. De uitoefening van het herroepingsrecht kan gebeuren door gebruik te maken van het bij de AV gevoegde standaardformulier.

De terugzending van niet-bederfelijke producten die onder het herroepingsrecht vallen, moet worden gemeld bij de klantenservice van Quitoque.

In elk geval zullen de kosten voor het terugzenden van niet-bederfelijke producten die onder het herroepingsrecht vallen, aan de Klant in rekening worden gebracht.

In geval van uitoefening van dit herroepingsrecht zal Quitoque zich inspannen om binnen een redelijke termijn (maximaal 14 dagen) vanaf de dag dat Quitoque van de Klant bericht ontvangt dat deze de overeenkomst wenst te herroepen, het bedrag (inclusief leveringskosten) aan de Klant terug te betalen. Quitoque behoudt zich het recht voor de terugbetaling op te schorten totdat de niet-bederfelijke producten die het voorwerp uitmaken van het verzoek om herroeping, zijn teruggevonden of totdat de klant het bewijs heeft geleverd van de verzending van deze goederen, waarbij de datum die als eerste wordt aangehouden, bepalend is voor deze feiten.

Quitoque zal de terugbetaling uitvoeren met hetzelfde betaalmiddel als het door de consument voor de oorspronkelijke transactie gebruikte betaalmiddel, tenzij de consument uitdrukkelijk instemt met een ander betaalmiddel en mits dit geen kosten voor de consument met zich meebrengt.

10. Levering

De producten kunnen alleen geleverd worden in de op de site aangegeven leveringszone, namelijk in België.

Onze producten worden geleverd door externe, gecontroleerde en gekwalificeerde vervoerders. De koudeketen wordt te allen tijde gerespecteerd.

Simply You Box en zijn partners verbinden zich ertoe hun uiterste best te doen om te leveren binnen de termijn en op het leveringsadres of de afhaalplaats die de Klant bij het plaatsen van de bestelling heeft gekozen.

De Klant verbindt zich er dus toe om beschikbaar te zijn om de producten te ontvangen of af te halen op het adres en op het tijdstip dat hij in zijn bestelling heeft aangegeven.

In het geval dat de bestelde producten niet konden worden geleverd, door bijvoorbeeld de afwezigheid van de Klant of door foutieve of onnauwkeurige informatie over het tijdstip en de plaats van levering, kan Simply You Box niet aansprakelijk worden gesteld. De klant kan dan telefonisch contact opnemen met Simply You Box om een nieuwe leveringsafspraak te maken binnen 24 uur na het oorspronkelijk geplande tijdstip.

De kosten van deze nieuwe levering zijn voor rekening van de klant, behalve bij een bevestiging door de klantendienst.

Indien een nieuwe leveringsafspraak onmogelijk blijkt binnen de tijd die nodig is om de producten vers te houden, wordt de betaling van de bestelling (inclusief de leveringskosten) door Simply You Box als vergoeding ingehouden.

Onze producten worden per externe transporteur geleverd. Een herlevering binnen de 24u is mogelijk zoals hierboven vermeld.

De klant moet de producten in de Simply You Box mand binnen drie (3) dagen na de datum van ontvangst van het pakket door de klant consumeren voor zeevruchten (vis/schaaldieren) en vleesproducten, met inachtneming van de individuele Use By Dates voor elk product. Voor bederfelijke producten van directe producentenverkoop en online boodschappen doen, nodigen wij u uit om de houdbaarheidsdatum te raadplegen die op de website in de productbeschrijving staat vermeld. De Klant verbindt zich er ook toe het respect voor de koudeketen te garanderen door de gekoelde of diepgevroren levensmiddelen voortdurend op een positieve of negatieve temperatuur te houden, al naargelang het geval. Simply You Box kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kwaliteit van gevoelige producten na het verstrijken van de hierboven vermelde periode of indien de klant de koelketen niet heeft gerespecteerd.

Bestelverificatieprocedure

Om het frauduleuze gebruik van betaalmiddelen, klantenrekeningen, leveringsadressen te voorkomen en om de transacties van de klanten verder te beveiligen, behoudt Simply You Box zich het recht voor om controles uit te voeren op de bestellingen die door zijn klanten worden geplaatst.

U kunt dus eenvoudigweg aan elke klant vragen om hem documenten toe te sturen die de authenticiteit van zijn identiteit en/of woonplaats bewijzen (identiteitsbewijs, bewijs van woonplaats zoals een elektriciteitsrekening of een vaste telefoonrekening), ongeacht of de klant een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is.

In het kader van deze controles behoudt Simply You Box zich het recht voor om de bestelling niet te valideren indien de bewijsstukken niet aan Simply You Box zijn geadresseerd of indien de geadresseerde documenten het niet mogelijk maken om met zekerheid de identiteit van de auteur van de bestelling en de realiteit van de domiciliëring vast te stellen.

11. Clausule van eigendomsvoorbehoud

Simply You Box behoudt het eigendom van de producten tot de volledige betaling van de gefactureerde prijs.

12. Overmacht

Overmacht en toevallige gebeurtenissen ontheffen Simply You Box van elke leveringsverplichting. Elke niet-uitvoering wegens overmacht of toevallige gebeurtenis geeft aanleiding tot terugbetaling, indien nodig, van de betaalde bedragen, maar in geen geval tot schadevergoedingen en interesten.

13. Wettelijke garantie van overeenstemming van goederen

Quitoque garandeert de producten in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen en kan, indien nodig, resulteren in de presentatie van de aankoopfactuur of orderbevestiging op de site.

Alle klachten dienen door de klant aan Quitoque te worden gericht per aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan het adres van het hoofdkantoor van Quitoque dat bovenaan de AV staat vermeld. Alle door Quitoque ontvangen klachten zullen binnen een redelijke termijn vanaf het moment van ontvangst worden behandeld.

Wegens de bederfelijke aard van de verkochte producten moet elke klacht betreffende deze producten door de klant worden gedaan binnen 48 uur na de levering van de betrokken bederfelijke producten.

Quitoque blijft gebonden door de wettelijke conformiteitsgarantie van consumptiegoederen en is enkel aansprakelijk tegenover de Klant voor elk gebrek aan conformiteit dat zich manifesteert binnen een termijn van 2 jaar vanaf de levering van de niet-bederfelijke goederen.

14. Promotiecodes

De promotiecodes en de codes op de geschenkkaarten zijn uitsluitend bestemd voor eenmalig en persoonlijk gebruik.

Er mogen geen promotie- of kortingscodes worden overgedragen, gedeeld, gekopieerd, gereproduceerd of gepubliceerd.

Elk gebruik, direct of indirect, in welke vorm en met welk middel dan ook, door een andere persoon dan de oorspronkelijke begunstigde van de promotiecode is verboden.

Het is ook verboden om een promotiecode te verspreiden, op websites of internetforums die bekend staan als "good deals" (dealabs, reddit etc.).

Simply You Box behoudt zich het recht voor om op elk moment, en zonder voorafgaande kennisgeving, een promotionele code die onderworpen is aan een of meer van de bovengenoemde verboden toepassingen eenzijdig te deactiveren of te wijzigen.

Bestellingen die verband houden met het frauduleuze gebruik van een promotiecode kunnen ook worden geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving en, indien van toepassing, zonder vergoeding.

15. Sponsoring

Deze actie staat open voor alle Simply You Box-klanten die ten minste één bestelling hebben geplaatst. Om te sponsoren hoeft u alleen maar uw unieke sponsorcode (beschikbaar in de rubriek "Sponsoring") te delen met een vriend of familielid, zodat zij kunnen profiteren van een korting van 10€ op hun eerste mandje.

Voor elke gesponsorde die een persoonlijke bestelling op de site plaatst, krijgt de sponsor een tegoed van 10€ (exclusief speciale aanbiedingen) om te gebruiken voor een volgende mandje.

Dit tegoed wordt aangegeven op de pagina "Sponsoring" en in het gebied "Account" > "Promocodes en voordelen".

Het beschikbare krediet wordt automatisch afgetrokken tot het beschikbare bedrag dat op de rekening is aangegeven, indien de klant een lopend persoonlijk abonnement heeft of onder dezelfde voorwaarden zal kunnen worden gebruikt wanneer zijn rekening opnieuw wordt geactiveerd. De unieke code kan alleen worden gebruikt voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik.

Elke poging om het systeem te manipuleren of de credits te gebruiken via een derde partij of groep, macro, "script", "brute force", IP-adres maskering, het gebruik van een frauduleuze identiteit, of elk ander geautomatiseerd middel (met inbegrip van elk systeem dat ontworpen is om andere systemen te penetreren), maakt de geldigheid van de credits in kwestie ongeldig en kan leiden tot de sluiting van de betrokken rekening.

Het is ook verboden om een sponsorcode te verspreiden op sites, sociale netwerken of op internetfora die bekend staan als "good deals" (dealabs, reddit etc.) of via betaalde reclame (google-advertenties, sponsoring etc.). Simply You Box behoudt zich het recht voor om, indien nodig, alle redelijke maatregelen te nemen om zich te beschermen tegen fraude, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het nauwkeuriger controleren van de identiteit, of enig ander element met betrekking tot een klant. Het bedrijf heeft het recht om kortingscodes en toegekende credits in te trekken of te annuleren als het dit om welke reden dan ook nodig acht.

Alvorens de naam en het e-mailadres van een familielid in te dienen via het formulier op de pagina Verwijs een vriend, moet de klant zich ervan vergewissen dat hij of zij de toestemming van het familielid krijgt.

Simply You Box zal de persoonlijke gegevens van deze laatste gebruiken voor het beheer van de promotie en het verzenden van e-mails met producten of diensten van Simply You Box in het kader van de sponsoring.

16. Intellectuele en industriële eigendom

De Klant verbindt zich ertoe de intellectuele en industriële eigendomsrechten verbonden aan het Platform te respecteren. Alle elementen van de Website zijn en blijven het intellectuele en exclusieve eigendom van Simply You Box. Niemand is bevoegd om elementen van het Platform te reproduceren, te exploiteren, opnieuw uit te zenden of te gebruiken voor welk doel dan ook, zelfs niet gedeeltelijk, of het nu gaat om software, visuele of geluidselementen. Elke eenvoudige link of hypertekstlink is strikt verboden zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Simply You Box.

17. Jurisdictie - Geschil

De AV en meer in het algemeen de contracten die via het Platform worden afgesloten, zijn onderworpen aan het Belgische recht.

In geval van een geschil met betrekking tot de AV en meer in het algemeen de via het Platform gesloten contracten, zal Simply You Box zich inspannen om het geschil binnen een maand in der minne op te lossen met de Klant.

Indien het geschil niet kan worden opgelost tussen Simply You Box en de Klant, kan deze laatste, onder de voorwaarden, de zaak voorleggen aan de bemiddelaar van Simply You Box: Medicys - 73 boulevard de Clichy, 75009 Parijs - +33 (0)1 49 70 15 93 - contact@medicys.fr -https://conso.medicys.fr/.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking binnen deze termijn zijn de rechtbanken van Parijs exclusief bevoegd, ongeacht de plaats van levering, de wijze van betaling en zelfs in geval van een garantieclaim of meerdere gedaagden.

18. Bescherming van persoonsgegevens

Simply You Box verbindt zich ertoe de Persoonsgegevens van de Klant te beschermen in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en onder de voorwaarden die in ons Privacybeleid worden beschreven.

19. Bewijsmateriaal

De in ons informatiesysteem opgeslagen informatie heeft bewijskracht met betrekking tot geplaatste bestellingen. Als deze informatie elektronisch wordt geproduceerd, heeft ze dezelfde waarde als wanneer ze schriftelijk zou zijn gegeven en bewaard.

20. Scheidbaarheid van clausules

De nietigheid van een van de clausules van de AV heeft niet de nietigheid van de AV tot gevolg, de andere clausules zullen hun effect blijven sorteren.

21. Niet-afwijking

Het feit dat Simply You Box niet tijdelijk of permanent gebruik maakt van een of meer clausules van de Algemene Verkoopvoorwaarden, houdt in geen geval een afstand in van het recht om gebruik te maken van de rest van de Algemene Verkoopvoorwaarden.


BIJLAGE: INTREKKINGSFORMULIER


Link formulier : https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf

Ter attentie van Quitoque Belgium NV:

367 Louizalaan, 1050 Brussel

[hello@simplyyoubox.be]

Ik/wij (*) geef hierbij aan (*) dat ik/wij (*) de niet-bederfelijke producten van mijn bestelling herroep/herroepen N° :

Besteld op (*)/ontvangen op (*) :

Naam van de klant(en) :

Adres van de klant(en) :

Handtekening van de klant(en) (alleen in geval van kennisgeving van dit formulier op papier) :

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.