Wettelijke bepalingen

De website Simplyyoubox.be wordt gepubliceerd door de Quitoque Belgium NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Louizalaan 367, 1050 Brussel, ingeschreven bij het Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 763782156.
Het BTW-nummer: BE0763782156

hello@simplyyoubox.be
0800 26 606

De site wordt gehost door het bedrijf Google Inc:

Google Cloud Platform
Google Inc
1600 Amfitheater Parkway,

Mountain View, Californië, V.S.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De teksten en grafische elementen, hun assemblage op de Site en de Site zelf zijn het exclusieve eigendom van CARREFOUR HYPERMARCHÉS en worden beschermd door de toepasselijke wetgeving op het gebied van auteursrechten.

De logo's, onderscheidende tekens van de Carrefour-groep zijn beschermd door het merkenrecht.

Elk gebruik van de logo's, teksten, afbeeldingen, informatie van persoonlijke aard die toegankelijk zijn vanaf de Site mag alleen worden gebruikt of gereproduceerd met de uitdrukkelijke toestemming van de Site.

Elke verslechtering van de huidige elementen van de Site, evenals, bij gebrek aan uitdrukkelijke toestemming, elke reproductie, het downloaden, kopiëren, wijzigen, commercieel gebruik, geheel of gedeeltelijk, van de verschillende elementen van de Site zijn verboden en stellen de auteur(s) ervan bloot aan vervolging.

Elk gebruik van de Site in strijd met de bepalingen van dit artikel vormt een misdrijf van namaak, waarvoor de persoon die een dergelijk misdrijf heeft begaan ("Valsemunter") kan worden gevraagd te antwoorden. Tegen elke valsemunter kunnen civiel- en strafrechtelijke sancties worden uitgesproken.

VERANTWOORDELIJKHEID

Simply You Box is slechts gebonden aan een middelenverbintenis met betrekking tot het functioneren en de continuïteit van de Site. De Site kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld:

toegangssnelheden tot de Site vanaf andere internetsites, openings- en raadplegingssnelheden van de pagina's van de Site, externe vertragingen, opschorting of ontoegankelijkheid van de dienst, frauduleus gebruik door derden van alle informatie die op de Site ter beschikking wordt gesteld.

voor feiten die te wijten zijn aan een geval van overmacht, storingen en problemen van technische aard met betrekking tot hardware, programma's, internetnetwerksoftware die, indien nodig, kunnen leiden tot de opschorting of beëindiging van de dienst.

indien de door de Site aangeboden dienst incompatibel blijkt te zijn met of defecten vertoont aan bepaalde software, configuraties, besturingssystemen of apparatuur die u gebruikt.

Het is uw verantwoordelijkheid om uw technische apparatuur te beschermen, in het bijzonder tegen elke vorm van besmetting door virussen en/of pogingen tot inbraak en om een back-up van uw gegevens te maken, Simply You Box kan hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld.

U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de dienst en kunt de Site niet aansprakelijk stellen voor enige claim en/of procedure die tegen de Site wordt ingesteld.

De Site behoudt zich het recht voor om wijzigingen en verbeteringen aan haar diensten aan te brengen die zij noodzakelijk of nuttig acht en zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade van welke aard dan ook die als gevolg daarvan zou kunnen ontstaan.

Bovendien behoudt Simply You Box zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving of vergoeding, een dienst of alle diensten die op de website worden aangeboden tijdelijk of permanent stop te zetten. Quitoque is niet verantwoordelijk voor schade van welke aard dan ook die hierdoor kan ontstaan.

EXTERNE VERBINDING

De Site kan hyperlinks bevatten naar andere Websites, die onderworpen zijn aan hun eigen gebruiksregels en in het bijzonder met betrekking tot het gebruik van uw persoonlijke gegevens. De Klant wordt geadviseerd om de gebruiksregels van deze sites te lezen en in het bijzonder de regels die van toepassing zijn op zijn persoonlijke gegevens. Simply You Box gaat geen enkele verbintenis aan met betrekking tot deze andere websites waartoe u via de Website toegang hebt, in het bijzonder wat betreft de inhoud, de werking en de toegang tot deze sites en wat betreft het gebruik van uw persoonsgegevens door deze laatste.

ILLEGALE INHOUD / GOEDE ZEDEN

Elke handeling van uw kant die bedoeld is om het gebruik van de Site door een andere persoon te beperken of te verhinderen, is ten strengste verboden. U mag de Site en de informatie op de Site alleen gebruiken voor uw eigen privé-gebruik.

U mag de Site alleen gebruiken voor legale doeleinden en het is verboden om via de Site onwettige, schadelijke, lasterlijke, smadelijke, pornografische, haatdragende, racistische of anderszins beledigende informatie te publiceren of over te dragen aan de menselijke waardigheid. Indien de Site op de hoogte wordt gesteld van de aanwezigheid van illegale inhoud op de Site, hebben zij het recht om de inhoud onmiddellijk te verwijderen. De Site behoudt zich tevens het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat haar rechten worden gerespecteerd. De Site heeft het recht om de getoonde documenten en de openbare delen van de Site elektronisch te controleren om na te gaan of ze aan de bovenstaande eisen voldoen. Het is ook verboden om persoonlijke informatie over andere klanten te verzamelen of op te slaan.

BEWIJS

Tenzij u het tegendeel bewijst, worden de automatische registratiesystemen beschouwd als bewijs van de aard, inhoud en datum van de uitwisseling tussen u en Simply You Box.

OVERMACHT

Gebeurtenissen van overmacht zijn gebeurtenissen die onvoorspelbaar, onweerstaanbaar en extern zijn en die het absoluut onmogelijk maken om de verkoopovereenkomst onder de voorziene voorwaarden uit te voeren. Alle gebeurtenissen van overmacht, gedefinieerd door het reglement en de rechtspraak, vormen een reden tot opschorting of opheffing van de verplichtingen van Simply You Box, indien de gebeurtenis meer dan één (1) maand duurt. Simply You Box kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van het contract dat is gesloten in het geval van een van de bovengenoemde gebeurtenissen.

AFMELDEN VOOR DE NIEUWSBRIEF

U kunt zich te allen tijde afmelden voor de Simply You Box nieuwsbrief door te klikken op de afmeldlink in de voettekst van al onze mededelingen.

Via het contactformulier onderaan de pagina door op de knop "Contact" te klikken of via mail hello@simplyyoubox.be

Per post naar: Service Klant Quitoque Belgium, 367 Louizalaan, 1050 Brussel, BE.

Per telefoon : 0800 26 606

PRIVACY-BELEID

Vind hieronder ons privacybeleid.

ONLINEGESCHILLENBESLECHTIGING

Gelieve deze link te volgen : https://ec.europa.eu/odr